POLITYKA
PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan/Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt (ul. Słowikowskiego 81C, Raszyn) bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez: biuro@goldenberry.com.pl.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Goldenberry Group sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, 09-050, przy ul. Słowikowskiego 81C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588139, REGON: 363065870, NIP: 9512401600, zwaną dalej [ „Spółka” ].

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celach:

  1. podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką lub gdy to jest niezbędne do wykonania umowy ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: marketingu produktów i usług, newslettera Spółki;
  3. W innych przypadkach, Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
III. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy lub współpracy ze Spółką i wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Spółkę usług na Państwa rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców (i) upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom władzy publicznej;

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie podjętej z Państwem współpracy, przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę. uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy/współpracy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Spółka nie zamierza profilować Pani/Pana/Państwa ani podejmować w stosunku do Pani/Pana/Państwa zautomatyzowanych decyzji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Spółka zapewnia Panią/Pana/Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu/Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,(iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki, o którym mowa w pkt. II powyżej.
VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan/Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana/Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu/Państwa prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Spółka nie przekazuje Pani/Pana/Państwa danych osobowych do podmiotów spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

Goldenberry Group Sp. z o.o.